Extra verlof

AANVRAAG EXTRA (VAKANTIE) VERLOF

Als u extra verlof wilt voor uw zoon(s)/dochter(s) dan moet u dat een maand tevoren schriftelijk aanvragen. Dat kan op twee manieren. U kunt op school een formulier halen, invullen en op school weer inleveren. Ook kunt u het formulier downloaden via de link hieronder, printen, handmatig invullen en vervolgens inleveren op school.

Als een verlofaanvraag niet wordt toegekend:
Indien u zich niet met de beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing gemotiveerd:
* een bezwaarschrift indienen bij de directie van de school
  (indien een aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art.13a) of andere gewichtige omstandigheden (art.14) 10 schooldagen
       per schooljaar of minder)
* een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont
  (indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art.14) voor meer dan 10 schooldagen)